หน้าเว็บ

วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2554

วัดพระธาตุหริภุณชัยวรมหาวิหาร Wat Phra That Haripun Chai

 วัดพระธาตุหริภุญไชยวรมหาวิหาร ตั้งอยู่ใจกลางเมืองลำพูน ห่างจากศาลากลางจังหวัดประมาณ 150 เมตร มีถนนล้อมรอบสี่ด้าน คือ ถนนอัฏฐารสทางทิศเหนือ ถนนชัยมงคลทางทิศใต้ ถนนรอบเมืองทาง ทิศตะวันออก และถนนอินทยงยศทางทิศตะวันตก สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 1651 ในรัชสมัยพระเจ้าอาทิตยราช ต่อมาได้รับการบูรณะต่อเติมมาเป็นลำดับ ภายในบริเวณวัดพระธาตุหริภุญไชย ยังมีสิ่งที่น่าสนใจ คือ
- ซุ้มประตู -

ซุ้มประตู ก่อนที่จะเข้าไปในบริเวณวัด ต้องผ่านซุ้มประตูก่ออิฐถือปูนประดับลวดลายวิจิตรพิสดาร เป็นฝีมือโบราณสมัยศรีวิชัย ประกอบด้วยซุ้มยอดเป็นชั้น ๆ เบื้องหน้าซุ้มประตูมีสิงห์ใหญ่คู่หนึ่งยืนเป็นสง่า บนแท่น สูงประมาณ 1 เมตร สิงห์คู่นี้ปั้นขึ้นใน สมัยพระเจ้าอาทิตยราช เมื่อทรงถวายวังให้เป็นสังฆาราม

วิหารหลวง เมื่อผ่านซุ้มประตูเข้าไปแล้วจะเห็นวิหารหลังใหญ่เรียกว่า "วิหารหลวง" เป็นวิหารหลัง ใหญ่มีพระระเบียงรอบด้าน และมีมุขออกทั้งด้านหน้าและด้านหลัง เป็นวิหารที่สร้างขึ้นใหม่แทนวิหารหลังเก่า ซึ่งถูกพายุพัดพังทลายไปเมื่อ พ.ศ. 2466 วิหารหลวงใช้เป็นที่บำเพ็ญกุศล และประกอบศาสนากิจทุกวันพระ ภายในวิหารประดิษฐานพระปฏิมาใหญ่ ก่ออิฐถือปูน ลงรักปิดทอง บนแท่นแก้วรวม 3 องค์ และพระพุทธ ปฏิมาหล่อโลหะขนาดกลางสมัยเชียงแสนชั้นต้น และชั้นกลางอีกหลายองค์

พระบรมธาตุหริภุญไชย เป็นพระเกศบรมธาตุบรรจุในโกศทองคำ ประดิษฐานในพระเจดีย์ (ตั้งอยู่ หลังวิหารหลวง) เป็นเจดีย์แบบล้านนาไทยแท้ๆ ที่ลงตัวสวยงาม ประกอบด้วยฐานปัทม์ แบบฐานบัวลูกแก้ว ย่อเก็จ ต่อจากฐานบัวลูกแก้วเป็นฐานเขียงกลมสามชั้น ตั้งรับองค์ระฆังกลม บัลลังก์ย่อเหลี่ยม เจดีย์มีลักษณะ ใกล้เคียงกับพระธาตุดอยสุเทพที่จังหวัดเชียงใหม่ สูง 25 วา 2 ศอก ฐานกว้าง 12 วา 2 ศอก 1 คืบ มีสัตติ- บัญชร (รั้วเหล็กและทองเหลือง) 2 ชั้น สำเภาทองประดิษฐานอยู่ประจำรั้วชั้นนอกทั้งทิศเหนือ และทิศใต้ มีซุ้มกุมภัณฑ์ และฉัตรประจำสี่มุม และหอคอยประจำทุกด้านรวม 4 หอ บรรจุพระพุทธรูปนั่งทุกหอ นอกจากนี้ยังมีโคมประทีป และแท่นบูชาก่อประจำไว้เพื่อเป็นที่สักการะบูชาของพุทธศาสนิกชนทั่วไป

พระบรมธาตุนี้นับเป็นปูชนียสถานอันสำคัญยิ่งในล้านนาไทยมาตั้งแต่สมัยโบราณ ในวันเพ็ญ เดือน 6 จะมีงานนมัสการ และสรงน้ำพระธาตุทุกปี ตามประวัติกล่าวเมื่อ พ. ศ. 1440 พระเจ้าอาทิตยราชกษัตริย์วงศ์รามัญผู้ครองนคร ลำพูนได้สร้างมณฑปครอบโกศทองคำบรรจุพระบรมธาตุไว้ภายในและมีการสร้างเสริมกันต่อมาอีกหลาย

สมัยต่อมาในปี พ.ศ. 1986 พระเจ้าติโลกราช กษัตริย์ครองนครเชียงใหม่ได้ทรงกระทำการปฏิสังขรณ์บูรณะ เสริมองค์พระเจดีย์ขึ้นใหม่ การสร้างคราวนี้ได้สร้างโครงขึ้นใหม่เป็นรูปแบบลังกา ซึ่งปรากฏอยู่ในปัจจุบันนี้ ทั้งนี้เพราะในสมัยพระเจ้าติโลกราชได้มีความสัมพันธ์กับลังกาอยู่มาก

พระสุวรรณเจดีย์ สร้างขึ้นในสมัยพุทธศตวรรษที่ 17 ตั้งอยู่ทางขวาของพระบรมธาตุ สร้างขึ้น โดยพระนางปทุมวดี อัครมเหสีของพระเจ้าอาทิตยราช ภายหลังเมื่อสร้างพระธาตุฯ เสร็จแล้วได้ 4 ปี พระ สุวรรณเจดีย์องค์นี้เป็นรูปแบบพระปรางค์ 4 เหลี่ยม ฝีมือช่างละโว้มีพระพุทธรูปประจำซุ้ม ฝีมือและแบบขอมหลงเหลือให้เห็นอยู่บ้าง ยอดพระเจดีย์มีทองเหลืองหุ้มอยู่ ภายใต้ฐานชั้นล่างเป็นกรุบรรจุพระเปิม ซึ่งเป็นพระเครื่องชนิดหนึ่ง
 เส้นทางการเดินทาง
ระยะทางจากตัวเมือง : วัดพระธาตุหริภุญชัย ตั้งบนถนนรอบเมืองใน ซึ่งเป็นถนนด้านหน้าวัดพระธาตุ นอกจากนี้ยังมีถนนอีก 3 ถนน (วัดพระธาตุฯ มีถนนล้อมรอบ 4 ทิศ) ได้แก่ ถนนอัฎฐารส ทางด้านอิศเหนือ ถนนไชยมงคลทางทิศใต้ และถนน อินทยงยศ หรือทางหลวงหมายเลข 106 อยู่ด้านหลังของวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร การเดินทางสามารถได้หลายทาง แต่ถ้าเดินทางมายังวัดพระธาตุหริภุญชัยโดยรถยนต์ ก็สามารถมาทางถนนรอบเมืองใน เลียบแม่น้ำกวง ผ่านประตูท่านาง วัดช้างล้อมไปประมาณ 100 เมตร ก็จะถึงวัดพระธาตุหริภุญชัยอยู่ทางด้านขวามือ รวมระยะทางประมาณ 500 เมตร จากหน้าจวนผู้ว่าจังหวัดลำพูน หรือถ้าจะเดินทางมาจากแยกดอยดิ (ถนนลำพูน - ลำปาง) ข้าสู่ตัวเมืองลำพูนเมื่อขับผ่านสะพานท่าข้าม แล้วเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนรอบเมืองในอีกประมาณ 200 เมตร ก็ถึงวัดพระธาตุหริภุญไชยอยู่ทางด้านซ้ายมือ รวมระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตรจากแยกดอยดิ (ตั้งอยู่ในเขตคูเมืองโบราณ)


 Wat Phra That Hariphun Chai. Located in central Bangkok. About 150 meters away from City Hall and the streets surrounding the four sides is a long road season Aฏ north. Mongkol Road to the south. Road around the east and west street north Yongyot. Built in 1651 during the reign of God, Sun King. It has been restored to fill the order. Introduce yourself in the Wat Phra Chai. The interesting thing is.
 

- Arch -.
Gate before entering the temple. Through the masonry arch decorated with motifs Tืapon strangely The craftsmanship of the ancient Srivijaya. The top layer of the facade in front of the gate with a lion standing on a lofty pedestal, this statue is approximately 1 m in the lion. Sunday was the Lord. When he presented the palace to the property Filip Ram.Once through the gate into the Grand Hall will see a large temple called the "Grand Hall" is behind the temple. Most have balconies around the sides. The porch off the front and rear. A temple was built to replace the old cathedral. The storm, which shattered on the 2466 Grand Hall used to be charitable. Every day our religion and assembly. The temple enshrines a huge Buddha statue Tืapon brick, glass and lacquer and gold leaf on the podium three Buddha and Buddha statue casting medium primary Chiang Saen period. And many middle-class body.Introduce yourself Phra Chai. His head is packed in Brmtatu golden urn. Enshrined in the pagoda (located behind the Grand Hall) is an authentic Thai Lanna style pagoda. The perfect beauty. Consists of a dial. Get a lotus base, glass beads, glass beads, a package from the lotus base ฐanekiyong round three. The bell for round one. Square to the throne. Jedi are similar. Close to the Phra That Doi Suthep in Chiang Mai province, high 25 that 2 cubits broad base 12 that 2 elbow, a development that soon Microsoft - Baychr (fences, iron and brass) 2 Smepatag enshrined in the fence outside the north and south. The giant arch. And the four-tiered corner. And every tower and the tower contains a total of 4 sitting Buddha statue in all galleries. There is also a light fixture. And contributes regularly to the altar for the worship of Buddhist general.
 
Relics, this is a very important place in the ancient Lanna Thai lunar month in 6 will have to worship. And pour water over the elements. The history says the 1440 ERA was his family's Sunday Raman ruler. County has created a golden urn containing Buddha's relics inside the cover and continue to build several.
 
Later in the year 1986 the world was his comment. King, ruler of Chiang Mai has done restoration restoration. Added a new pagoda. This has created a new frame format Lanka. Which appear in today. This is because in God's kingdom has had a relationship with us is very near.The Pagoda Project. Built in the 17th century was located on the right side of the relics was built by her lily took. Royal empress of the sun god. Later, when the Buddha had finished his 4-year Research Chedi Phra Prang is a four-sided kiosks craftsmanship Lavo with Buddha images. Khmer crafts, and still be seen in a way. Top brass pagoda are covered. Under the floor to cover the rapidly filling room. This is the one here.

 
Route.

Distance from downtown: Wat Phra Haripunchai. On the road around the city. The street in front of Wat Phra That. There is also a 3 rd Street (Temple of the road around 4 km) were given a long road up the flavor of the ice above it. Chai Mongkol Road, south and north Yongyot Road or Highway 106 on the back of Wat Phra Haripunchai Payday Loans. Can travel in many ways. The trip to Wat Phra that Haripunchai by car. It can be a road around the city. Along the loop. She moves through the door. Wat Chang Lom, about 100 meters to reach Wat Phra That Introduce yourself to the right hand. Total distance is about 500 meters from the Entry Lamphun. If the mountain will come from a separate disk (street Lamphun - Lampang), I was driving over the bridge into downtown locations at the cross. Turn right onto the road around the city in about 200 meters from the Temple Chai Introduce yourself to the left hand. Total distance is about 6 kilometers from the mountain music. (Located in the ancient moat).

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น