หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2554

วัดพระธาตุลำปางหลวง Wat Phra That Lampang Luang.

วัดพระธาตุลำปางหลวง เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองลำปางมาแต่โบราณซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอเกาะคาจังหวัดลำปาง ตามตำนานกล่าวว่ามีมาตั้งแต่สมัยพระนางจามเทวี ในราวพุทธศตวรรษที่ 20 ตอนปลาย เป็นวัดไม้ที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของไทย งดงามด้วยสถาปัตยกรรมเก่าแก่มากมายและยังมีเครื่องใช้และอาวุธโบราณที่มีไว้สำหรับศึกษาเป็นจำนวนมากอีกด้วย พระธาตุลำปางหลวง เป็นพระธาตุประจำปีเกิดของคนปีฉลู ด้วยเริ่มสร้างในปีฉลูและเสร็จในปีฉลู เช่นกัน ฐานเป็นบัวลูกแก้ว ส่วนองค์เป็นทรงกลมแบบล้านนาภายนอก บุด้วยทองจังโก ยอดฉัตรทำด้วยทองคำ มีลายสลักดุนเป็นลวดลายประจำยามแบบต่างๆ ลักษณะเจดีย์แบบนี้ได้ส่งอิทธิพลให้พระธาตุหริภุญไชย และพระบรมธาตุจอมทอง ภายในองค์พระเจดีย์บรรจุพระเกศา และพระ อัฐิธาตุจากพระนลาฎข้างขวา พระศอด้านหน้าและด้านหลัง ที่รั้วทองเหลืองรอบองค์พระธาตุมีรูกระสุนปืนที่หนานทิพย์ช้างยิงท้าวมหายศปรากฏอยู่
วิหารหลวง วิหารขนาดใหญ่ที่สร้างเมื่อ พ.ศ. 2019 โดยเจ้าหมื่นคำเป๊ก ภายในมีซุ้มปราสาททองเป็นที่ประดิษฐานพระเจ้าล้านทอง ด้านหลังเป็นที่ประดิษฐานพระเจ้า ทันใจ บนแผงไม้คอสองมีภาพจิตรกรรมเก่าแก่งดงามเรื่องทศชาติและพรหมจักร
วิหารพระพุทธ ไม่ปรากฏว่าสร้างเมื่อใด และใครเป็นผู้สร้าง แต่ประมาณอายุไม่ต่ำกว่า 700 ปี เดิมเป็นวิหารเปิดโล่งหน้าบันเป็นลายดอกไม้ติดกระจกสี ภายในประดิษฐานพระประธานเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ่เต็มอาคาร ก่ออิฐถือปูน ศิลปะเชียงแสน และยังปรากฏเงาพระธาตุภายในวิหารอีกด้วย
วิหารน้ำแต้ม หรือวิหารภาพเขียนสี (“แต้ม” แปลว่า ภาพเขียน) สร้างเมื่อ พ.ศ.2044 เป็นวิหารเปิดโล่งที่เก่าแก่ที่สุดอีกหลังหนึ่งทางภาคเหนือ ภายในเป็นรูปแบบของสถาปัตยกรรมไทยที่งดงาม ไม่มีฝ้าเพดาน กำแพงด้านพระประธานเขียนภาพลายทองบนพื้นรักแดง มีภาพจิตรกรรมศิลปะล้านนาบนแผงไม้คอสองที่กล่าวกันว่าเก่าแก่ที่สุด และหลงเหลือเพียงแห่งเดียวในเมืองไทย อายุราวพุทธศตวรรษที่ 21 ลงมา แต่ปัจจุบันภาพเขียนลบเลือนไปมาก และประดิษฐานพระพุทธรูปสัมริดปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง 1.25 เมตร สูง 1.25 เมตร
ซุ้มพระบาท สร้างครอบพระพุทธบาทไว้ ฐานก่อขึ้นเป็นชั้นคล้ายฐานเจดีย์ สร้างเมื่อ พ.ศ. 1992 ภายในมองเห็นแสงหักเหปรากฏเป็นเงาพระธาตุและพระวิหารในด้านมุมกลับ แต่มีข้อห้ามไม่ให้ผู้หญิงขึ้น
กุฏิพระแก้ว เป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกต ไม่ปรากฏว่าใครเป็นผู้สร้างและสร้างเมื่อใด แต่ประมาณอายุไม่ต่ำกว่า 400 ปีมาแล้ว
วิหารพระเจ้าศิลา เป็นที่ประดิษฐานพระเจ้าศิลาซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงละโว้ เมื่อ พ.ศ. 1275 พระบิดาของพระนางจามเทวีมอบให้ประดิษฐานไว้ ณ ที่นี้
พิพิธภัณฑ์ รวบรวมศิลปวัตถุจากที่ต่างๆ ที่หาชมได้ยาก เช่นสังเค็ด ธรรมาสน์ คานหาบ ตู้พระไตรปิฎก เป็นต้น
นอกจากนี้วัดพระธาตุลำปางหลวงยังเป็นที่ประดิษฐาน “พระแก้วดอนเต้า” (พระแก้วมรกต) พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดลำปาง เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ ศิลปะล้านนาสลักด้วยหยกสีเขียว ทุกปีจะมีงานนมัสการพระแก้วดอนเต้าในวันเพ็ญเดือน 12 นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมวัดพระธาตุลำปางหลวงได้ระหว่างเวลา 07.30-17.00 น

เส้นทางการเดินทาง
การเดินทาง วัดพระธาตุลำปางหลวงตั้งอยู่ที่ ตำบลลำปางหลวง ห่างจากตัวเมืองลำปางประมาณ 18 กิโลเมตร ตามทางหลวงสายลำปาง-เถิน ถึงหลักกิโลเมตรที่ 586 เลี้ยวเข้าไปจนถึงที่ว่าการอำเภอเกาะคา จากนั้นเลี้ยวขวาเข้าไปอีก 2 กิโลเมตร ถึงทางแยกเข้าอีก 1 กิโลเมตร
หากเดินทางโดยรถโดยสารประจำทางสามารถใช้บริการรถสองแถวสีฟ้าที่ถนนรอบเวียงใกล้ตลาดออมสินWat Phra That Lampang Luang. The ancient symbol of Lampang Province is located in the district of Kauai. According to legend, said that since the Queen Chamadevi. Around the late 20th century Buddhist temple is one of Thailand's most complete wood. With so many beautiful historic architecture and ancient weapons are used and are available for a number of other studies.

 Phra That Lampang Luang. The elements of a person's birth year of the Ox The start and finish in the Year of the Ox in the Year of the Ox as well as a marble lotus. The body is a sphere of external Na. Overlaid with gold in it. Top tiered gold. The checker pattern Prahmyam such relief. This was the main influence Introduce yourself to the Phra Chai. The Phra That Chom Thong. The pagoda contains Buddha relics from the hair and the bones may be right to leave. The ice on the front and rear. The brass railing around the Lord with a gun to shoot the Thao Maha Nan Thip Chang rank listed.

Grand Hall at the Cathedral, a large built in 2019 by Prince thousand words long. Inside the castle facade is decorated with gold, gold, Lord million. Behind the shrine is quick on his neck, two wood panel paintings, old and beautiful story Tschati Prhmhakr.

Temple of the Buddha did not appear to build on. And who is the author. The estimated age of at least 700 years old temple is open gable glass flower color. The statue of Buddha subduing Mara is a large brick building Tืapon Arts London. And the shadow temple relics as well.

Sanctuary or temple paintings, water points ("Points" means paintings), created in 2044 BC, when an open-air chapel is the oldest one in the north. In the form of a beautiful Thai architecture. There is no ceiling. Buddha wall painting stripes on my red gold. There are paintings on wood panel The Lanna said second oldest And remains the only one in Thailand. 21 year old Buddhist century, but the pictures were very volatile. The Buddha image in subduing Mara's lap Seminar 1.25 meters high, 1.25 meters wide.

His facade of the building housing the Buddha. The result is similar to the Chedi built in 1992 overlooking the refraction of light appear as relics and temples in the shadow aspect. However, there was not a woman.

Cloister Emerald Buddha is enshrined the Emerald Buddha. Appeared who created and built on. The estimated age of at least 400 years ago.

Temple of the Lord God. A stone statue of Lord Buddha, which is the oldest Lavo in 1275 BC, when her father gave Chamadevi enshrined here.

The museum collection of artifacts from different places. A rare find, such as container beams Sageced pulpit as the Tripitaka.

The Wat Phra That Lampang Luang is also enshrined. "Phra Kaew Don Tao" (the Emerald Buddha) statue symbol of Lampang. A statue of meditation. Lanna art carved by jade green Every year to pay homage to Phra Kaew Don Tao had a lunar month, 12 tourists can visit Wat Phra That Lampang Luang during the period 07:30 to 17:00.Travel routes.
The Wat Phra That Lampang Luang Hotel is located. Lampang Luang district. About 18 kilometers away from the city of Lampang Lampang highway - elevated The 586 km main road into the Islands District. Then turn right and go another 2 miles to the intersection for 1 mile.

If traveling by bus and minibus service is available around the city streets near the blue savings.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น