หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2554

ทุ่งดอกบัวตองดอยแม่อูคอ Forest Park Tung Bua Tong


วนอุทยานทุ่งบัวตอง(ทุ่งบัวตอง,ดอกบัวตอง) เป็นทุ่งดอกบัวตองซึ่งมีจำนวนมากกระจายอยู่บนเขาทั้งลูกมองจากระยะไกลจะเห็นภูเขาเป็นสีเหลืองสวยงามมากและทุ่งดอกบัวตองที่สวยงามที่และมีชื่อเสัยงที่สุดคือทุ่งดอกบัวตองแห่งดอยแม่อูคอ ซึ่งจะเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางกันมากที่สุดและไม่เพียงแต่ทุ่งดอกบัวตองเท่านั้น ในถนนสายเดียวกันยังมีสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจอีกหลายแห่ง

ข้อมูลทั่วไป วนอุทยานทุ่งบัวตอง หรือทุ่งบัวตองดอยแม่อูคอ อยู่ในท้องที่ บ้านแม่อูคอ หมู่ที่ 6 ตำบลแม่อูคอ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สุรินทร์ มีเนื้อที่ประมาณ 4,437 ไร่ กรมป่าไม้ได้ประกาศเป็นวนอุทยานเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2542

ลักษณะภูมิประเทศ วนอุทยานทุ่งบัวตอง ตั้งอยู่บนภูเขาสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 1,600 เมตร มีทิวทัศน์สวยงาม มองเห็นภูเขาสลับซับซ้อนคล้ายคลื่นในทะเล ในบริเวณพื้นที่ของวนอุทยานฯจะมีป่าธรรมชาติและป่าสนปลูกขึ้นสลับกัน

ลักษณะภูมิอากาศ มีอากาศเย็นตลอดปี ฤดูหนาวอากาศหนาวมาก ตอนเช้าจะมีหมอกทึบ ตอนกลางวันอากาศเย็น เพราะมีลมพัดตลอดวัน
พืชพรรณและสัตว์ป่า
ป่าดิบเขาและป่าสนเขา ป่าดิบเขาส่วนใหญ่จะพบบริเวณด้านทิศเหนือและทิศตะวันตกของทุ่งบัวตอง บริเวณลาดเขาและหุบเขามีพันธุ์ไม้ที่พบได้แก่ ก่อเดือย ก่อแป้น ก่อนก เป็นต้น
ป่าสนเขาจะพบบริเวณด้านทิศตะวันออกและทิศใต้ของทุ่งบัวตอง เป็นป่าที่ปลูกขึ้นใหม่โดยออป.ตามเงื่อนไขสัมปทานป่าไม้ พันธุ์ไม้ที่พบได้แก่ สนสองใบ และสนสามใบ
สัตว์ป่าที่พบได้แก่ ไก่ป่า ลิง ค่าง บ่าง ชะนี อีเห็น ชะมด เม่น ตะกวด กระรอก กระแต กระต่ายป่า พังพอน ตุ่น หนู อ้น งู และนกชนิดต่างๆ


แหล่งท่องเที่ยว
ทุ่งบัวตองเป็นแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติที่มีชื่อเสียงมากแห่งหนึ่งของ จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีจุดเด่นที่เป็นทุ่งที่มีดอกบัวตองซึ่งเป็นดอกไม้สีเหลืองขึ้นเป็นจำนวนมาก อยู่บนภูเขาสูง เห็นวิวทิวทัศน์รอบๆทุ่งบัวตองเป็นภูเขาสลับซับซ้อนสวยงามมาก มีอากาศเย็นตลอดปี มีหมอกปกคลุมในตอนเช้า
น้ำตกแม่สุรินทร์
น้ำตกแม่สุรินทร์ อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติแม่สุรินทร์ อยู่ทางทิศเหนือของทุ่งบัวตอง ห่างจากทุ่งบัวตอง 11 กิโลเมตร และห่างจากอำเภอขุนยวม 37 กิโลเมตร
กิจกรรม :เที่ยวน้ำตก
โครงการอนุรักษ์กล้วยไม้รองเท้านารี
โครงการอนุรักษ์กล้วยไม้รองเท้านารี อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของทุ่งบัวตอง ห่างจากทุ่งบัวตอง 6 กิโลเมตร ห่างจากอำเภอขุนยวม 32 กิโลเมตร
กิจกรรม :ชมพรรณไม้
น้ำตกแม่ยวมหลวง
น้ำตกแม่ยวมหลวง เป็นน้ำตกขนาดเล็ก อยู่ทางทิศใต้ของทุ่งบัวตอง อยู่ห่างจากทุ่งบัวตอง 11 กิโลเมตร ห่างจากอำเภอขุนยวม 15 กิโลเมตร
กิจกรรม :เที่ยวน้ำตก
สถานที่ติดต่อ
วนอุทยานทุ่งบัวตอง
อ. ขุนยวม จ. แม่ฮ่องสอน 58140
โทรศัพท์ 0 5361 2078 โทรสาร 0 5361 2078

เส้นทางการเดินทาง
รถยนต์
เส้นทางเข้าสู่ทุ่งบัวตองมี 2 เส้นทาง คือ
ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 108 ตรงหลักกิโลเมตรที่ 201 แยกเข้าทางหลวงหมายเลข1263 ไปประมาณ 12 กิโลเมตร แล้วแยกเข้าทางสายบ้านนางิ้ว-บ้านหัวฮะ ไปอีก 14 กิโลเมตร
จาก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ตามทางหลวงหมายเลข 1263 (แม่-แจ่ม-ขุนยวม) ถึงทางแยกเข้าบ้านนางิ้ว-บ้านหัวฮะ ระยะทาง 76 กิโลเมตร แล้วแยกเข้าไปอีก 14 กิโลเมตร
ที่จอดรถ
มีลานจอดรถให้บริการแก่นักท่องเที่ยว
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว มีศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับวนอุทยาน นักท่องเที่ยวสามารถเข้ามาขอรับบริการข้อมูลได้ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ระหว่างเวลา 8.00 - 16.30 น.


Forest Park, Tung Bua Tong (Tung Bua Tong, Lotus Spa) is a field of lilies required, which has a large number scattered on his son from a distance the mountain yellow, very beautiful and Tung Bua Tong beautiful and named Esa-Yong. Doi Tung Bua Tong is the mother of his neck. This is the most popular travel and not just the Bua Tong fields only. The road also has many interesting attractions.
General Tung Bua Tong Forest Park. Tung Bua Tong Doi Mae U or throat. Local Mae U Neck U Neck Moo 6, Tambon Mae Mae Yuam district. In the Mae Surin National Forest. With an area of ​​approximately 4437 hectares of forest was declared a national park on July 21, 2542.

Topography. Tung Bua Tong Forest Park. Located on a mountain of about 1,600 meters above sea level with beautiful scenery. See mountains like waves in the sea. In the area of ​​the park is natural forest and planted pine forest and vice versa.

The climate Cold all year round. Winters are very cold. The dense fog in the morning. Cold weather during the day. Because the wind blows all day long.

Vegetation and wildlife.

Rainforest and pine forest. Rainforest are mainly found in the north and west of Tung Bua Tong. The hillside and valley plants found are the keys to the pivot, etc..

Pine forest is found on the east and west of Tung Bua Tong. A newly planted forest by optical. The conditions of forest concessions. Pine trees found are two cards and three-leaf pine.

Wild animals found are wild fowl, some monkeys, the gibbons, civet musk, monitor lizards, squirrels, porcupine, weasel mole rats took leave hare and birds and snakes.

Tourist attraction.
Tung Bua Tong as the natural attractions of one of the most famous. Mae Hong Son province. The field strength is required, which is a lotus flower, the yellow is a lot more. On the high mountains. The scenery around Tung Bua Tong is a very beautiful mountains. Cold all year round. Covered with fog in the morning.

Mae Surin

Mae Surin In the Mae Surin National Park. In the north of Tung Bua Tong. Tung Bua Tong from 11 kilometers and 37 kilometers away from the district Yuam.

Activities: Nature trail.

Paphiopedilum orchid conservation.

Paphiopedilum orchid conservation. Located northeast of Tung Bua Tong. 6 kilometers away from Thung Bua Tong Yuam 32 kilometers away from the district.

Activities: Visit plants.

Mae's new Home.

Mae's new Home. A small waterfall. South of Tung Bua Tong. Located 11 kilometers away from Thung Bua Tong Yuam 15 kilometers from the district.

Activities: Nature trail.

Contact.
Tung Bua Tong Forest Park.
Yuam district, Mae Hong Son 58140.
Tel: 0 5361 2078 0 5361 2078 Fax.
Travel routes.
Car
 There are two routes to Tung Bua Tong routes.
 According to the Highway 108 junction at Km 201 on Highway 1263, about 12 kilometers and then turn the Bannangew - Ban Hua Ha for another 14 kilometers.
 Chaem district of Chiang Mai. 1263 Highway (I - how - Yuam) to the intersection opera BanBannangew - Ban Hua Ha distance of 76 kilometers and then turn into another 14 kilometers.
 Parking
 Parking services to tourists.
 Visitor Center. The Visitor Center. Provide information about the park. Visitors can access the service every day. Except public holidays between 8.00 am - 16.30 pm

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น