หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2554

วัดจามเทวี Chamadevi Temple

วัดจามเทวีหรือวัดกู่กุด เป็นวักโบราณตั้งอยู่บนถนน จามเทวี หมู่ที่ 5 ตำบลในเมือง ลำพูน ตามประวัติศาสตร์ได้กล่าวไว้ถึงวัดจามเทวีไว้ดังนี้ วัดถูกสร้างขี้นเพื่อการถวายพระศพพระนางจามเทวี โดยพระโอรสทั้งสองพระองค์ คือพระมหัตยศ และพระเจ้า อนันตยศภายในวัดมีจุดที่สำคัญคือเจดีสุวรรณจังโกฏิ หรือเจดีกู่กุด ซึ่งงเป็นเจดีรูปทรงสี่เหลี่ยมก่อด้วยศิลาแลง ซ้อนกันขึ้นไป 5 ชั้นมีรูปซุ้มโดยรอบภายในซุ้มระดิษฐานพระพุทธรูปปางประธานพรหรือประทานอภัยโดยรอบส่วนยอดเจดีสัตตมหาปราสาทแบบที่เมือง โบโลนารุวะประเทศศรีลังกาถือเป็นแบบสถาปัตยกรรมที่สำคัญอย่างยิ่งของศิลปะ หริภุญไชย เพราะเป็นต้นแบบของเจดีหลายองค์ใกล้กับวัดจามเทวีนั้นยังมีรัตนเจดีย์ ซึ่งตั้งอยู่ทางขวาของวิหาร ลักษณะเจดีย์ก่ออิฐถือปูนทรงแปดเหลี่ยม ศิลปกรรมแบบพุกาม ฐานแปดเหลี่ยมซ้อนกัน 2 ชั้น เรือนธาตุมีผังเป็นรูปแปดเหลี่ยมทรงสูง แต่ละเหลี่ยมเจาะเป็นซุ้มจระนำ ประดิษฐานพระพุทธรูปประทับยืน ก่ออิฐถือปูนทั้งองค์ ถัดจากตัวเรือนธาตุขึ้นไป เป็นบัวถลาลดท้องไม้ 2 ชั้น ขนาดเล็กลดหลั่นกันขึ้นไปเล็กน้อย รองรับฐานแปดเหลี่ยมเตี้ยๆ มีลักษณะลดท้องไม้เช่นกัน บริเวณท้องไม้แต่ละด้านจะมีซุ้มทรงสามเหลี่ยม ภายในระดิษฐานพระพุทธรูปปางสมาธิ ถัดขึ้นไปเป็นชั้นลวดบัวรองรับองค์ระฆังทรงกลม ส่วนยอดบนสุดหักหายไป

เส้นทางการเดินทาง

การเดินทางไปวัดจามเทวีอยู่ทางทิศตะวันตก ใช้ทางหลวงสาย 1015 อยู่ใกล้กับโรงพยาบาลลำพูน

Chama Devi Temple, or Wat Ku Kut sneezing. Located in the old oiling Chamadevi Moo 5, Tambon Nai Muang Lamphun historical temple Chamadevi stated as follows. The present temple was built just for the body she Chamadevi. He is the son of both God and God's infinite rank Mhat rank within the temple is the highest it's a good address. Or JD Ku Kut. It's good as a rectangular laterite. Stacked up to 5 levels, with the arch in the facade surrounding the statue of Agriculture under the Act or given forgiveness by the great JD septem the city's castle. Sri Lanka Bologna model revealed an important architectural style of art Introduce yourself always because of their many good role models who are also close to the Chamadevi Ratana Chedi. It is located on the right of the temple. Tapon brick octagonal pagoda style. Art in Myanmar The octagonal plan with a stack of two layers  tall octagon. Each square into a facade Hranm. Buddha statue stood. Mason to apon the body. Next to the Erontatu up. Bawtla gold is reduced to 2, slightly smaller in descending order. Supports low octagonal base. The reduction of gold as well. Belly timber, each side will have a triangular arch. Agriculture under the statue in meditation. Next to a wire rack for his lotus bell sphere. The top broken away.


Route.
A trip to the west Chamadevi. Highway 1015 near the County Hospital.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น