หน้าเว็บ

วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2554

อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี Statue of Queen Chamadevi

อนุสาวรีย์พระนางจามเทวีตั้งอยู่ตำบลในเมือง บริเวณสวนสาธารณะหนองดอก ห่างจากศาลากลางจังหวัดประมาณ 1 กิโลเมตร สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่พระนางจามเทวี ซึ่งเป็นองค์ปฐมกษัตริย์แห่งนครหริภุญไชย พระนางเป็นปราชญ์ที่มีคุณธรรม ความสามารถและกล้าหาญ ได้นำพุทธศาสนาศิลปวัฒนธรรมมาเผยแพร่ในดินแดนแถบนี้จนมีความรุ่งเรืองสืบมา จนถึงปัจจุบัน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฏราชกุมาร ได้เสด็จมาทรงเปิดอนุสาวรีย์เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2525 มักมีนักท่องเที่ยวและชาวลำพูนเดินทางมากราบไหว้สักการะ และขอพรเพื่อเป็นศิริมงคล

Statue of Queen Chamadevi located in the city. Swamp areas, parks, flowers. About 1 mile from city hall, built to commemorate Queen Chamadevi upon. The city was the first monarch of Love Introduce yourself. She was a philosopher is a virtue. The ability and courage. Buddhist culture has been published in this region until the rise continuously Until now. Prince HRH The Crown Prince of Siam. Victory came on the opening day, October 2, 2525, tourists and residents have come to worship sacred locations. And pray for the chance.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น