หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2554

วัดพระพุทธบาทตากผ้า Wat Phra Put Tha Bhat Tak Pha

วัดพระพุทธบาทตากผ้า เป็นวัดที่สร้างมานานและถือว่าเป็นปูชนียสถานที่สำคัญแห่งหนึ่ง เพราะมีรอยพระพุทธบาทและรอยตากผ้า เป็นที่เคารพสักการะของพุทธศาสนิกชนโดยทั่วไป ตามตำนานกล่าวว่า ในอดีต สมัยพุทธกาล เมื่อครั้งที่พระพุทธองค์ยังทรงพระชนม์ อยู่ได้เสด็จมาสู่สุวรรณภูมิโดยพุทธนิมิต ครั้งหนึ่งพระองค์ได้เสด็จจาริกมาบริเวณวัดพระพุทธบาทตากผ้า แล้วได้ทรงอธิษฐานประทับรอยพระบาทไว้บนพื้นศิลาใหญ่ และได้ทรงรับสั่ง ให้พระอานนทเถระนำจีวรไปตากไว้บนผาลาดใกล้ ๆ ที่ประทับ บริเวณที่ตากจีวรนั้นปรากฏเป็นรอยตารางคล้ายตาจีวร ต่อมามีคนไปพบจึงเรียกวัดนี้จึงได้ชื่อว่า "วัดพระพุทธบาทตากผ้า"
กาลผ่านมาประมาณพุทธศตวรรษที่ ๓ พระเจ้าศรีธรรมาโศกมหาราช ผู้ครองเมืองชมพูทวีปโปรดให้มีการทำสังคายนาพระธรรมวินัยขึ้น เป็นครั้งที่ ๓ ครั้งนั้นก็ส่งพระโสณเถระและพระอุตตรเถระมาเผยแผ่พระพุทธศาสนายังสุวรรณภูมินี้ เมื่อพระพุทธศาสนาได้แพร่เข้ามา ยังสุวรรณภูมิและลานนาไทย พระพุทธบาทแห่งนี้ก็ได้รับการบำรุงรักษา จนสถานที่นี้ได้แปรสภาพเป็นปูชนียสถานที่สำคัญยิ่งถึงปี พ.ศ. ๑๒๐๐ พระนางจามเทวี ราชธิดาของพระเจ้ากรุงละโว้ (ลพบุรี) ได้เสด็จมาขึ้นครองนครหริภุญชัย พระนางได้สร้างอุโมงค์ครอบรอย พระพุทธบาทไว้ เพื่อเป็นพุทธบูชา เสร็จแล้วได้จัดให้มีการสมโภชเฉลิมฉลองเป็นการใหญ่ครั้นปี พ.ศ. ๑๘๒๔ เมืองหริภุญชัย สมัยของพระยายีบาได้เสียให้แก่พระเจ้าเม็งรายมหาราช กษัตริย์ในราชวงศ์เม็งรายได้ทรงอุปถัมภ์บำรุงสืบมาจนสิ้นราชวงศ์เม็งราย บ้านเมืองเกิดศึกสงคราม ต้องรกร้างว่างเปล่า พระพุทธบาทแห่งนี้ก็มีอันต้องทรุดโทรมลงต่อมาปี พ.ศ. ๒๓๗๕ พระเถระหลายรูป มีพระครูบาป๋าบารมี วัดสะปุ๋งหลวง เป็นประธาน ได้นำทายกทายิกาสร้างพระวิหารหลังใหญ่ครอบพระอุโมงค์พระพุทธบาทไว้อีกชั้นหนึ่งเพื่อเป็นที่พักอาศัยสำหรับสาธุชนที่ขึ้นมาสักการบูชาถึงปี พ.ศ. ๒๔๗๒ คณะสงฆ์จังหวัดลำพูน มีพระครูพุทธวงศ์ธาดา เจ้าคณะอำเภอป่าซอง วัดฉางข้าวน้อยเหนือเป็นประธาน ฝ่ายฆราวาสมีหลวง วิโรจน์รัฐกิจ (เปรื่อง โรจนกุล) นายอำเภอป่าซอง เป็นประธาน พร้อมกับศรัทธาประชาชนได้พร้อมใจกันไปนิมนต์ครูบาศรีวิชัย นักบุญลือชื่อแห่งลานนาไทย วัดบ้านปาง อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน มาเป็นประธานในการก่อสร้างวิหารจตุรมุข ครอบรอยพระพุทธบาทจนสำเร็จตั้งแต่นั้นมา ก็ได้มีพระภิกษุสามเณรมาพักอาศัยและอยู่จำพรรษาเป็นครั้งคราวเนื่องจากบริเวณที่เป็นวัดพระพุทธบาทตากผ้า มีทำเลที่เหมาะสมแก่การบำเพ็ญสมณธรรมอย่างยิ่ง ดังนั้นในปี พ.ศ. ๒๔๘๖ พระมงคลญาณมุนี เจ้าคณะจังหวัดลำพูน วัดพระยืน และพระครูพิศาลพุทธิธร เจ้าคณะอำเภอป่าซาง วัดป่าซางงาม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ฝ่ายฆราวาสมีนายหอม พรหมสิงห์ นายอำเภอป่าซางเป็นประธาน พร้อมด้วยศรัทธาประชาชน ได้พร้อมใจกันไปนิมนต์ครูบาพรหมา พฺรหฺมจกฺโก (พระสุพรหมยานเถร) วัดป่าหนองเจดีย์ ตำบลท่าตุ้ม อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน มาเป็นประธานในการก่อสร้างถาวรวัตถุต่าง ๆ เช่น พระอุโบสถ กำแพง ถังเก็บน้ำ โรงเรียนปริยัติธรรม ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ เป็นต้น ตั้งแต่บัดนั้นมา วัดพระพุทธบาทตากผ้าก็ได้มีพระสงฆ์อยู่ประจำมาโดยตลอด และเป็นวัดที่เจริญรุ่งเรืองตามลำดับจนกระทั่งปี พ.ศ. ๒๕๑๑ ก็ได้รับการคัดเลือกให้เป็นวัดพัฒนาตัวอย่างจากกรมการศาสนา"จากประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม ๑"วัดพระพุทธบาทตากผ้า เป็นวัดที่ค่อนข้างใหญ่ และมีสถานที่ที่น่าสนใจมากมาย อาทิ พระธาตุเจดีย์สี่ครูบา หรือ มหาเจดีย์สี่ครูบา, วิหารพระพุทธบาท ฯลฯ

เส้นทางการเดินทาง
อยู่ห่างจากป่าซาง ตามถนนป่าซาง-ลี้ประมาณ 6 กิโลเมตร แล้วมีทางแยกซ้ายเข้าไปอีก 1 กิโลเมตร

Wat Phra Put Tha Bhat Tak Pha.The temple is a long and important one is the sanctuary. Footprint and track because of washing. The worship of the Buddhists in general. The legend says that in the modern era, when the Buddha was still alive. Have come to the airport by the Buddhist vision. He has come a pilgrimage to Buddha's temple clothes. Then he sat me on the floor footprint is a large stone. And he has said. Thera and the king's robes Aann to dry on the slopes near the residence of the robes, the sun appears to trace the star-like robes. It has been found that the temple was named. "The Buddha's clothes."
Century ago with about a third Lord Sri Maharaj particular situation. Indian subcontinent, who dominate the city gave up the discipline to sort out his first three times he sent his Osn Thera Thera and the Uttar propagation of Buddhism came to this airport. When Buddhism was spread out. The airport and Lanna Thai. This Buddha has been maintained. And this place was transformed into a sanctuary of great importance to the year 1200 Queen Chamadevi. Daughters of God at Lavo (Lopburi) came up Haripunchai ruler. She has built a tunnel around it. The Buddha. The Buddha. It has been held a big celebration to celebrate the year 1824 when the city Haripunchai. The prince's interest in the Ba Yi King Mengrai the Great. His patron, King Mengrai dynasty dating service until the end of Mengrai Dynasty. He was fighting the war. The wilderness. Buddha was a great year 2375 was a relapsing multiple Thera. There's something even charismatic. Sa Pung Luang temple as the temple has a big Taik Taiika tunnel housing the Buddha as another layer to the housing at a temperature of worship until the year 2472 the clergy Lamphun. We're Buddhist Wong Tada. District forest primate envelope. The Barn was one of the president. Division I lay there. Viroj public (and witty Robert S.), sheriff, forest pack along with the president who invited people to listen to Siwichai. Famous saint of the Lanna Thai Wat Ban Pang Lee District, Lamphun Province is in the construction of fortifications temple porch. Footprint complete family since then. The monks were living there and the temple from time to time as a measure of the Buddha's clothes. Samana is ideally positioned to perform fairly strongly in the year 2486 so MUNI Phra Mongkol Channel. Dean and provost Lampoon Praiืn extensively measured intelligence side. Sang Sang Ngam district, the primate is president of monks. Secular parties have said Aromatic Prom Sheriff Leo Sang as president. With faith in the people. To listen to invited something Prhma up Islam and the Islam Forum, Ltd. It Go (The random Prhmyan Synod), Wat Nong Jedi Tha Tum district, Pasang Lamphun is the president of the construction Thawornwatthu such as the temple walls, water tanks, school Scripture. The monks from the cloister Sala Rai meantime. Washing the Buddha had the monks had always been sedentary. And prosperity is measured by the year 2511 was chosen as a measure of the Department of Religion, "History of the Kingdom, Volume 1" The Buddha's clothes. The temple is quite big. And places of interest, such as the Maha Chedi Chedi four something, four or something, Buddha Temple, etc..


Route.
From Sang. Pasang Road - Lee, about 6 km then turn left and go another 1 km.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น