หน้าเว็บ

วันอังคารที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2554

วัดพระแก้ว Wat Phra Kaew (Emerald Buddha Temple)


วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า วัดพระแก้วเป็นวัดอารามหลวงที่สำคัญของกรุงเทพมหานครตามประวัติ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นพร้อมกับการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ เมื่อ พ.ศ. 2325 แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2327 ป็นวัดที่สร้างขึ้นในเขตพระบรมมหาราชวัง ตามแบบวัดพระศรีสรรเพชญ สมัยอยุธยา วัดนี้อยู่ในเขตพระราชฐานชั้นนอก ทางทิศตะวันออก มีพระระเบียงล้อมรอบเป็นบริเวณ เป็นวัดคู่กรุงที่ไม่มีพระสงฆ์จำพรรษา ใช้เป็นที่บวชนาคหลวง และประชุมข้าทูลละอองพระบาทถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยา
รัชกาลที่ 1 โปรดเกล้าให้เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกต พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของไทย มาประดิษฐาน ณ ที่นี้ วัดพระศรีรัตนศาสดารามนี้ ภายหลังจากการสถาปนาแล้ว ก็ได้รับการปฏิสังขรณ์สืบต่อมาทุกรัชกาล เพราะเป็นวัดสำคัญ จึงมีการปฏิสังขรณ์ใหญ่ทุก 50 ปี คือในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลปัจจุบัน
เนื่องในโอกาสสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ครบ 200 ปี ในปี พ.ศ. 2525 ที่ผ่านมา การบูรณปฏิสังขรณ์ที่ผ่านมามุ่งอนุรักษ์สถาปัตยกรรมและศิลปกรรมอันเป็นมรดกชิ้นเอกของชาติ ให้คงความงามและรักษาคุณค่าของช่างศิลป์ไทยไว้อย่างดีที่สุด เพื่อให้วัดพระศรีรัตนศาสดารามนี้อยู่คู่กับกรุงรัตนโกสินทร์ตลอดไป
นครวัดจำลอง รัชกาลที่ 4 โปรดเกล้าฯ ให้พระสามภพพ่ายสร้างขึ้น โดยจำลองแบบจากปราสาทหินนครวัดของกัมพูชา เมื่อถึงในสมัยรัชกาลที่ 5 โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นใหม่ด้วยปูน เพื่อฉลองพระนครครบรอบ 10ปราสาทพระเทพบิดร เดิมเรียก “พุทธปรางค์ปราสาทเป็นปราสาทยอดปรางจัตุรมุข สร้างในสมัยรัชกาลที่ 4 ภายในประดิษฐานพระบรมรูปรัชกาลที่ 1-8 เปิดให้ประชาชนเข้าถวายบังคมพระบรมรูปในวันจักรี ( 6 เม.ย. ) ของทุกปี พระมณฑป ตั้งอยู่ทางด้านหลังปราสาทพระเทพบิดรสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 1 ภายในมีตู้เก็บพระไตรปิฏกทรงมณฑปประดับมุกฝีมือประณีตงดงาม
พระระเบียง เปรียบเสมือนกำแพงวัด ผนังด้านในเขียนจิตรกรรมฝาผนังเรื่องรามเกียรติตั้งแต่ต้นจนจบ โดยที่เสาระเบียงจะมีโคลงอธิบายภาพจารึกบนแผ่นศิลาติดอยู่
พระศรีรัตนเจดีย์สร้างขึ้นตามแบบเจดีย์ดพระศรีสรรเพชญ์สมัยกรุงศรีอยุธยา ตั้งอยู่ด้านตะวันตกของพระมณฑป ภายในมีเจดีย์องค์เล็กประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ
พระอัษฏามหาเจดีย์ บริเวณด้านหน้าพระอาราม สร้างสมัยรัชกาลที่ 1
เพื่อถวายแด่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ตั้งอยู่ภายนอกระเบียง 6 องค์ภายในระเบียง 2 องค์มีชื่อประจำทุกองค์
ยักษ์ทวารบาล ตั้งเรียงรายที่ช่องประตูพระระเบียงมีคู่เป็นยักษ์ตัวเอกจากเรื่องรามเกียรติ์ แต่ละตนต่างมีชื่อประจำตัว สร้างด้วยปูนปั้นทาสีและประดับกระเบื้องเคลือบ
หอพระคันธารราษฏร์ที่มุมระเบียงด้านตะวันออกเป็นประดิษฐานพระพุทธคันธารราษฏร์ ซึ่งเป็นพระประธานในพิธีพิรุณศาสตร์ละพระราชพิธีพืชมงคล ภายในหอมีภาพเขียนเกี่ยวกับฝน
ในแต่ละฤดูและฝนโบกขรณีฝีมือขรัวอินโข่ง
หอพระราชกรมานุสร เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางต่าง ๆ34 องค์ซึ่งรัชกาลที่ 3 ทรงสร้างเป็นพระราชอุทิศถวายแด่พระมหากษัตริย์ในกรุงศรีอยุธยาและกรุงธนบุรี
หอพระราชพงศานุสร สร้างในสมัยรัชกาลที่ 4 เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปประจำรัชกาลของ
พระมหากษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ฝาผนังมีภาพจิตรกรรมพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฝีมือขรัวอินโข่ง นอกจากนี้บริเวณวัดยังมีเครื่องประดับพระอาราม เช่น กระถางเขามอ กระถางต้นไม้น้ำ แท่นหิน ไม้ดัดไทย อับเฉา วางประดับเรียงรายอยู่โดยรอบ

ตำนานพระแก้วมรกต สันนิษฐานว่าพระแก้วมรกตนั้นสร้างขึ้นในสมัยเชียงแสน ทำจากหยกสีเขียวเข้ม จำหลักเป็นปางสมาธิ หน้าตักกว้าง 43 ซม. สูง 55 ซม. พบครั้งแรกในเจดีย์วัดป่าญะ จ.เชียงราย ปีพ.ศ. 1977 เป็นพระปูนลงรักปิดทอง ต่อมาปูนกะเทาะจนเห็นองค์จริง พระเจ้าสามฝั่งแกน เจ้าเมืองเชียงใหม่ จึงจัดขบวนช้างมาอัญเชิญ แต่ขบวนช้างไม่ยอมเข้าเมืองเชียงใหม่ เลยนำไปประดิษฐานที่วัดพระแก้วดอนเต้า จ.ลำปาง
พ.ศ. 2011 พระเจ้าติโลกราชทรงอัญเชิญไปประดิษฐานที่วัดเจดีย์หลวง จ.เชียงใหม่ แต่ต่อมา พ.ศ.2094 พระเจ้าไชยเชษฐา เจ้าเมืองเชียงใหม่ เสด็จไประงับเหตุพิพาทที่หลวงพระบาง จึงอัญเชิญเสด็จไปด้วย เมื่อหลวงพระบางถูกรุกรานจากพม่าในปี พ.ศ. 2107 พระเจ้าไชยเชษฐาได้ย้ายเมืองหลวงไปอยู่ที่เวียงจันทน์ พร้อมกับอัญเชิญพระแก้วมรกตไปจน พ.ศ. 2321 เมื่อเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกยกทัพไปตีเวียงจันทน์ ได้อัญเชิญลงมาประดิษฐานยังโรงพระแก้ว ณ พระราชวังเดิม ในกรุงธนบุรี ครั้นเสด็จไปปราบดาภิเษกขึ้นเป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีแล้ว ได้อัญเชิญมาประดิษฐานยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม และพระราชทานนามว่า “พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร” พร้อมกับสร้างเครื่องทรงฤดูร้อนและฤดูฝนถวาย ส่วนเครื่องทรงฤดูหนาวมาสร้างถวายในรัชกาลที่ 3 และใช้เรื่อยมาจนถึงรัชกาลปัจจุบัน จึงโปรดเกล้าฯ ให้กรมธนารักษ์จัดสร้างเครื่องทรงขึ้นใหม่ทั้งหมด ส่วนของเดิมให้นำไปเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

เส้นทางการเดินทาง เดินทางโดยรถประจำทาง
สาย 3, 6, 82, 59, 201, 91, 60, 512, 2,
25, 32, 33, 70, 203,
รถโดยสารปรับอากาศ
สาย ปอ. 3,6, 82, 59, 201, 91, 60, 512, 2,
25,32,33,70,203
สามารถเดินทางโดยใช้ถนนหน้าพระลาน ซึ่งตั้งอยู่ติดกับสนามหลวง

Phra Sri Rat Na Sasadaram Temple. The locals call it. Wat Phra Kaew(Emerald Buddha)  in Bangkok's history. King Rama I ordered to be built in conjunction with the establishment of the Rattanakosin Era 2325 BC, when completed in 2327 will be given the monastery, built in the Royal Palace. Sanphet as Wat Phra Sri Ayutthaya temple in the outer court. East There is an enclosed patio area. The pair are no monks in temple. It is the future ordained. And I said to the King hold some Phiphat Sataya Water.
King graciously pleased to become a Buddha, or the Emerald Buddha Emerald Buddha. Symbol of the Thai Buddha enshrined at the temple of the Emerald Buddha. After the establishment. The restoration was carried out over the reign. It is an important measure. It has been rebuilt every 50 years is the reign of King Rama I Rd. King Rama V. King Rama VII. And the reign of King Bhumibol Adulyadej. Being.
Rattanakosin anniversary celebration to commemorate 200 years ago in 2525 and completely rebuilt the past to preserve the architectural and artistic masterpieces of the national heritage. To maintain the beauty and value of the best Thai Fine Arts. The Temple of the Emerald Buddha was about to Rattanakosin.
Angkor Wat 4 model Thi ordered to defeat the three worlds created. The replica of the castle rock, Angkor Wat in Cambodia. When in the reign of five ordered to be built with cement. Old City to celebrate the anniversary. 10 Prasat Phra Thep Bidr was called "Buddhist pagoda in the castle is a castle in cheek tetrahedron. The shrine is built in the reign of King Rama 4 1-8 open to the public offering of Bagcm royal Chakri Day (6 April) every year of Buddha located behind Prasat Phra Thep Bidr created. the reign of the first in a cabinet, marquetry Home Help Search Login Buddha exquisite beauty.The porch is like a wall of the temple. Wall mural in a Ram's glory from start to finish. The porch pillars inscribed with a poem describing an image on a piece of rock stuck.
Phra Sri Ratana Chedi pagoda built by King Sri Sanphet the Ayutthaya period. Located on the west side of the Buddha. Within a small statue of Lord Buddha relics.
Phra Maha Chedi July's job. In front of the monastery. The reign of King Rama 1.To sacrifice unto the holy things. The patio terrace outside his second six was a regular one.
Twarbal giant doors of the balcony is lined with a partner is a big hero of Ramayana. Each has a different identity. Constructed with stucco, painted and decorated with glazed tiles.
Art Than Rat King and Country at the Buddha Bar on the east side of Glacier Country Rat. Science is the principal in a ceremony at the Royal Ploughing Ceremony rain. The tower has been written about the rain.
In each season, and rain Obkkrni Kraw skilled in meretricious
His organization supported the tower was built. The shrine is a statue of Buddha, which were 34 3 King made a royal consecrated unto the kings of Ayutthaya and Thon Buri.
Royal Observatory Pgsa build support. Built in the reign of King Rama 4 is a statue of Buddha images.
King of the Rattanakosin Era. The wall paintings in the royal chronicles of Ayutthaya skilled Kraw meretricious The temple also has accessories such as potted his monastery Mor Thai dwarf potted plants, water ballast stones lay scattered around the car.Legend of the Emerald Buddha. Assumed that the Emerald Buddha was built during the reign of Chiang Saen. Made of dark green jade. The main concentration camp lap 43 cm high, 55 cm wide, was first detected in the pagoda, Wat Chiang Rai Year 1977 is the concrete thinking into gold. The lime peel until you see the real me. King Sam Fang. The city of Chiang Mai. The elephant was brought by train. Procession of elephants, but not into the city. To be enshrined at Wat Phra Kaew Don Tao, Lampang Province.In 2011, God has brought us to the royal temple at Wat Chedi Luang, Chiang Mai, but it was always his brother in 2094. The city of Chiang Mai. I went to settle the dispute in Luang Prabang. He brought with it. Luang Prabang was the invasion of Burma in the year 2107 his brother had always moved to the capital Vientiane. And brought the Emerald Buddha until 2321, when the troops fighting the King of Kings to beat the world. Brought down the statue of the Buddha at the Palace Theatre in Thon Buri was when he was crowned as the first monarch of the Chakri dynasty. Brought to the Temple of the Emerald Buddha statue. And to be called. "Emerald Buddha" along with creating the offering of the summer and the rainy season. The machine was built there in the winter and until the reign of King Rama 3 today. So ordered. The Treasury Department has established a new all The museum was to be kept in the temple of the Emerald Buddha.
Route.Travel by bus.Line 3, 6, 82, 59, 201, 91, 60, 512, 2,.25, 32, 33, 70, 203,.Air-conditioned buses.Line No. 3,6, 82, 59, 201, 91, 60, 512, 2,.
25,32,33,70,203.You can travel using Na Phra Lan Road. It is located adjacent Sanam Luang

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น